इतिश्री आयुष्याची !

जीवनाच्या क्षणभंगुरतेविषयी विचार करता,

येतसे मनी फक्त चिंता,

कुठले आप्त, कोण स्वकीय,

केवळ काही  क्षणांचा गुंता !

life  प्रेमाने अधीर ते मन,

साता जन्माच्या आणा-भाका,

सरता वर्षे, भरता आयुष्य,

उरती फक्त नियतीच्या हाका !

मित्र परिवाराचा मोहक सहवास,

                                                                   निस्वार्थी मनाचे मानलेले ऋण,

                                                      सत्य अंती आयुष्याचे,

                                                         बाकी उरते केवळ शून्य !

सत्य असते म्हणे नेहमी नकारार्थी,

life1

तरी आयुष्य नसावे फक्त पोटार्थी,

अंताच्या प्रवासा जमलेली गर्दी माझ्या,

नसावी केवळ स्वमग्न-स्वार्थी !

………शोधतो आहे !!!

मी एकांतात स्वतःचे नाव शोधतो आहे,

सापडतो का मज मनाचा ठाव शोधतो आहे !!

असा मी, तसा मी,

कधी कुठे कसा मी

अंतरीचा भाव शोधतो आहे !!

कधी पडलो,सदैव लढलो,

हरलो वा जिंकलो

संघर्षाचा अविर्भाव शोधतो आहे !!

कुणी आपला,कुणी परका,

कुणाच्या चेहऱ्यावर आपलेपणाचा बुरखा

आपल्यात आपलेपणाचा स्वभाव शोधतो आहे !!

जुन्या जखमा बाळगताना उरात,

परकेच ठरताना आपल्याच घरात

माणसांच्या आपल्याच जखमांचे घाव सोसतो आहे !!

मी एकांतात स्वतःचे नाव शोधतो आहे,

सापडतो का मज मनाचा ठाव शोधतो आहे !!!!!