बोले तैसा चाले

“मी जगाची पर्वा करत नाही.आपल्या मनात येईल त्याप्रमाणे वागतो.”
हे वाक्य बोलायला खूप सोपं पण वागायला खूपच अवघड आहे.